"რუსთავი 2"-მა სტრასბურგის სასამართლოში საქმე წააგო

ეს პერსონა

სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით, "რუსთავი 2" -მა საქმე წააგო.

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო ერთხმად აცხადებს, რომ მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტით გათვალისწინებული მეოთხე განმცხადებლის საჩივარი მოსამართლეთა დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის შესახებ თ.უ. (იმდენად, რამდენადაც ეს უკანასკნელი ყოფილ მოსამართლეს შეეხო), მ.მ. და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის დასაშვებად და დანარჩენი განაცხადის დაუშვებელია;
 

სასამართლო რომ ექვსი ხმით ერთის წინააღმდეგ მიიჩნევს,  რომ ადგილი არ ჰქონია კონვენციის მე -6 მუხლის 1-ლი პუნქტის დარღვევას თბილისის საქალაქო სასამართლოს (მოსამართლე თ.უ.) ერთჯერადი მოსამართლის შემადგენლობის დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა ეჭვგარეშეა.

სასამართლო ერთხმად ადგენს, რომ ადგილი არ ჰქონდა მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტის დარღვევას თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საჩივრის დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის შესახებ, რომელშიც შედიოდა მოსამართლე ნ.გ.

ექვსი ხმით ერთის წინააღმდეგ, რომ ადგილი არ ჰქონია მე -6 მუხლის 1-ლი პუნქტის დარღვევას უზენაესი სასამართლოს დიდი პალატის საჩივრის დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის შესახებ, რომელშიც შედიან უზენაესი სასამართლოს პრეზიდენტი და მოსამართლე და ა.შ.
 

"რუსთავი 2"-ის საქმის განხილვის დროს, სასამართლოს ყველა ინსტანციაში, სამართლიანი და მიუკერძოებელი სასამართლოს უფლება დაცული იყო, რაც ნიშნავს იმას, რომ "რუსთავი 2"-მა საქართველოს წინააღმდეგ სტრასბურგში პროცესი წააგო. 

იხილეთ დასკვნა ინგლისურ ენაზეhttps://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22],%22itemid%22:[%22001-194445%22]} 

ტექსტი განახლებადია

 

7
19
4
1
5
კომენტარები
ეს პერსონა
Top