სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი
  • არასამთავრობო ორგანიზაცია
  • ვაჟა სალამაძე
  • ორგანიზაციის მისიაა მდგრადი პოზიტიური ცვლილებების ხელშეწყობა, ქვეყანაში უთანასწორობის, მარგინალიზაციის და სიღარიბის აღმოფხვრისათვის.

არ არის პოსტი
ეს პერსონა
Top